Ak Molla Ömer Efendi

 Kâtip-zâde Mustafa Efendi'den sülüs ve nesih öğrenerek icâzet aldı.

Murad Molla Tekkesi şeyhi Ali Sırrî-i Nakşibendî'nin (öl. 1755) yerine aynı tekkeye şeyh oldu.

Yetişmesine bu zatın büyük etkisi olmuştur.

  Galata Mevlevîhânesi'ne neyzenbaşılık, şeyhülislâm Ebe-zâde Abdullah Efendi'ye imamlık yaptı.

Medreselerde müderris olarak ders verdi.

Aynı zamanda şairdi.

Ölüm tarihi 1777'dir.

Galata Mevlevîhânesi'nin bahçesinde toprağa verilmiştir.Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen