Neyzen Aziz Dede

Neyzen Aziz Dede
Neyzen Aziz Dede

  1840 yılında Üsküdar'da doğdu.

  Gençliğinde Mısır'a giderek Kahire Mevlevihânesi'nde "Sivaslı" takma adı ile bilinen bir şeyhten Ney ve ilk müzik derslerini aldı.

Daha sonra Mısır'dan Gelibolu'ya geldi.

Buradaki Mevlevîhânenin şeyhi Hüsameddin Dede'ye bağlanarak çilesini tamamladı.

  Yeniden Üsküdar'a yerleşti.

O yıllarda Salim Bey'in ünü İstanbul'a yayılmış usta bir Neyzendi.

Aziz Dede bu ustadan uzun zaman ders aldı.

  Aziz Dede çok yetenekli bir sanatkâr olarak tanınmaya başlandı ve gittikçe ustalaşarak virtüözlük derecesine yükseldi.

 İlk olarak Üsküdar ve Galata mevlevihânelerinde Neyzenbaşılık yaptı ve daha sonra Bahariye Mevlevihânesinde görev aldı.

  Aziz Dede yetmiş yaşlarında 7 Mart 1905 tarihinde vefat etti ve Üsküdar Mevlevihânesi'nin bahçesine (Doğancılar-İmrahor) defnedildi.

Hayatının son yıllarında Ahmediye'de bir aktar dükkanı açmış,bu dükkan çağının ünlü mûsikîşinaslarının uğrak yeri olmuştu.

Türk Mûsikîsi'nin tanıdığı en kudretli Neyzenlerdendir

 O yıllarda Galata Mevlevihanesinde Ney üflerken Ney sesinin Üsküdar'a kadar geldiği rivayet edilir.

  Eserleri arasında,

Hicaz Peşrev

Saba Saz Semaisi

Sultanisegah Saz Semaisi

Suzidil Saz Semaisi

Suzinak Saz Semaisi

Uşşak Saz Semaisi

Yegah Saz Semaisi gelir

  Uşşak Saz Semaisi en meşhur olanıdır:

 

  Mezartaşında şair İsmet'in şu tarihi şiiri bulunuyor:

  Mevlevi dergehleri serneyzeni iken diriğ

 Âlem-ş lâhûta pervaz etdi bu cân-ı Aziz

 Her dem eylerdi dil-i yârâna taksim-i safâ

 Bişnevez Ney ders-i pür-feyzinden olmuşdu mûciz

  Firkatinle şerha şerha oldu şimdi sinemiz

 Çeşm-i cân-ı dil-i ma'nâ hasretiyle eşkriz

  Menzili ola taravgâh-ı makâm-ı semendi

 Kimseye cây-ı karâr olmuş mu çerh-i pür-sitiz

 Kemterin-i Mevlevi İsmet dedi tarihini

  Göçdü yâ hû aşk-ı Mevlânâ ile derviş Aziz.

 Üsküdar Mevlevîhânesi ya da diğer adıyla, Numan Dede Mevlevîhânesine Aziz Dedenin kabristanı:

  Neyzen Aziz Dedenin öğrencileri arasında Neyzen Emin Yazıcı, Santurî Ziya Bey ve Rauf Yekta bey gelir.

 

Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen