Emin Yazıcı


 Neyzen Emin Yazıcı [Neyzen Hâfız Hattât Hacı Mehmed Emîn Dede]

(14.3.1883-3.2.1945=61, 10, 20).

Türk bestekâr, Neyzen ve hattâtı.

İstanbul'da Tophane'de Def-terdar Yokuşu'nda Türkgücü Sokağı'nda 48 sayılı evde doğdu.

Eski Ali Paşa'da Hırka-i Saâdet (Şerîf) Camii hatîbi Hâfız Eyüb Sabri Efendi'nin oğludur.

Tophâne'de Sirkeci mekteb-i ibtidâîsini (ilkokul), Tophâne'de Feyzıyye rüşdiyyesini (ortaokul), Vefa îdâdîsini (lise) bitirdi.

2. yıla kadar Mekteb-i Hukuuk-ı Şâhâne'ye ve Süleymâniye Medresesinde Hoca Nûri Efendi'nin derslerine devâm etti.

İkisini de bitiremedi.

1902'de Posta ve Telgraf nezâreti mektûbî kalemine (özel kalem) kâtib yardımcısı, 1908'de 6 altn maaşla müsevvid oldu.

1914'te Bursalı Râşid Efendi'nin (1849-1926) yerine Harbiyye nezâreti Erkân-ı Harbiyye dâiresi harita şubesi hattâtı (8 altın) ve

daha sonra aynı şubede 30 altın maaşla mümeyyiz oldu.

35 altın maaşa kadar yükseldi.

Orta okulda iken, hat hocası Çukurcumalı Kadri Efendi'den, ağabeyi ile beraber, sülüs ve nesih öğrendi.

Aziz Dede'den Ney öğrenerek Galata Mevlevî-hânesi Neyzenleri arasına katıldı.

Neyini, Şeyh Hüseyin Fahreddin Dede ve Azîz Dedenin yerine Galata Neyzenbaşısı olan Hakkı Dede'den (ölm. 1918) meşk ederek ilerletti.

  Raûf Yektâ Bey'den Hamparsum ve Şevket Gavsi Bey'den Batı notaları ile nazariyat, Galata kudümzenbaşısı Râif Dede'den âyinler,

Hobcu-zâde Ahmed Efendi ile kardeşi Hobcu-zâde Şeyh Rızâ Efendi'den Mîrâciyye ve ilâhîler,

Hâfız Hâşim Efendi ile Ahmed Irsoy'dan da birer âyin (Râst ve Sûznâk) öğrendi.

Dindışı mûsikîyi, Hâfiz İshak Efendi-zâde Sâdık Bey'den meşk etti.

Bolâhenk Nûri Bey'den de dindışı parçalar öğrendi.

Neyzenbaşılığına yükselince kendisine çile çıkarmadığı halde "Dede" unvânı verildi.

1925'e kadar Galata Mevlevî-hânesi neyzenbaşılığında, ilâveten Üsküdar Mevlevî-hânesi neyzenbaşıhğında bulundu.

Sâmi Efendi'den ve ağabeyinden hattını ilerletti.

Hayli zaman vücudunun bir tarafı felçli yattı.

Eyüp, Gümüşsuyu kabristânına defnedildi.

Eyüp, Gümüşsuyu Mezarlığı'ndan Haliç manzarası:

Eski büyük hattatların yazılarmı taklîd etmekte de ustaydı.

Ney öğrencileri arasmda Halil Dikmen, Halil Can, Hakkı Sühâ Gezgin, Câfer Bey, Bahriyeli İbrahim Bey gelir.

 Neyzenin kendisine ait Yirmiye yakın Sazeseri ve Sözlü eseri vardır.

 Neyzen Emin (Yazıcı) Dede Beyati Peşrev

 

  Türk Musıkisi Ans.Yılmaz Öztuna,

C:2/ S: 494

 

Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen