Said Dede (Şeyh Neyzen Mehmet )


 SAÎD DEDE

(1803?-9. 1853-50?)

İstanbul doğumludur.

Türk bestekârı ve Ney ustasıdır.

Beşiktaş Mevlevîhânesi şeyhi Trablus'lu Mahmud Dede Efendi'nin oğludur,

 Mahmud Dede, 1817'de kayınbabası Hatcat Yûsuf Zühdî Dede'nm ölümü üzerine Beşiktaş Şeyhi olmuştu.

 2 yıllık şeyhlikten sonra 1819'da öldü.

Oğlu Said Dede çok genç olduğu için şeyhliğe Ermenek Mevlevî-hânesi şeyhinin oğlu Mehmed Kadri Dede getirildi.

  Kadri Dede, Said Dede'yi himayesine aldı ve iyi yetişmesi için büyük gayret gösterdi.

  Said Dede, bilhassa Ney virtüozu olarak parladı ve uzun nıüddet Mevlevîhâne'nin Neyzenbaşılığım yaptı.

1851'de Kadri Dede'nin ölümüyle Said Dede şeyh oldu ve 2 yıl şeyhlikten sonra öldü.

 Beşiktaş Mevlevî-hânesî hazîresine gömüldüyse de, bu dergâh Önce Maçka'ya, sonra Eyüp'de Bahâriye'ye nakledilince,

kabristanı da oraya nakledildi ve Bahâriye'deki türbesine konuldu.

Bahariye Mevlevihanesi:

 Kardeşi Neyzen Sâlih Dede ve oğlu Neyzen Yûsuf Paşa, Muzıkay-ı Hümâyûn'da olduklan için,

Said Dede'nin yerine şeyh olmadılar.

Yenişehirli Hasan Nazîf Dede, şeyh oldu ki, Yenişehirli Avni Bey'in kayınbabası ve Hüseyin Fahrettin Dede'nin babasıdır.

 Türk Musıkisi Ans. YILMAZ ÖZTUNA C/2 s:251 n.s© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen